เม็ดแมงลัก ถุงเล็ก ปริมาณ 45 กรัม
 
เม็ดแมงลัก ถุงใหญ่ ปริมาณ 90 กรัม