กะปิคลองโคน ใหญ่ ปริมาณ 640 กรัม
 
กะปิคลองโคน กลาง ปริมาณ 340 กรัม
 
กะปิคลองโคน เล็ก ปริมาณ 160 กรัม