เกลือ เม็ด ปริมาณ 500 กรัม
 
เกลือ ไอโอดีน ปริมาณ 500 กรัม
 
ดอกเกลือ ปริมาณ 500 กรัม