เครื่องแกงร้อนธรรมดา เล็ก ปริมาณ 40 กรัม
 
เครื่องแกงร้อนธรรมดา ใหญ่ ปริมาณ 60 กรัม
 
เครื่องแกงร้อนเส้น เล็ก ปริมาณ 50 กรัม
   
   
       
เครื่องแกงร้อนเส้น ใหญ่ ปริมาณ 90 กรัม