สาหร่ายทะเล เล็ก ปริมาณ 8 กรัม
 
สาหร่ายทะเล กลาง ปริมาณ 20 กรัม
 
สาหร่ายทะเล ใหญ่ ปริมาณ 45 กรัม