พริกไทยเม็ดขาว ขวดใหญ่เรือ ปริมาณ 100 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ขวดใหญ่ธง ปริมาณ 100 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ขวดใหญ่แม่บ้าน ปริมาณ 90 กรัม
 
 
พริกไทยเม็ดขาว ขวดใหญ่งพิเศษ ปริมาณ 100 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ขวดเล็กเรือ ปริมาณ 45 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ขวดเล็กธง ปริมาณ 45 กรัม
 
 
พริกไทยเม็ดขาว ขวดเล็กแม่บ้าน ปริมาณ 45 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ขวดเล็กพิเศษ ปริมาณ 45 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ขวดเล็กงจันทร์ ปริมาณ 40 กรัม
 
 
พริกไทยเม็ดขาว ถุงใหญ่งเรือ ปริมาณ 70 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ถุงใหญ่ธง ปริมาณ 70 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ถุงใหญ่จันทร์ ปริมาณ 70 กรัม
 
 
พริกไทยเม็ดขาว ถุงเล็กธง ปริมาณ 35 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ถุงเล็กงแม่บ้าน ปริมาณ 35 กรัม
 
พริกไทยเม็ดขาว ถุงเล็กงแม่บ้าน ปริมาณ 40 กรัม
       
พริกไทยเม็ดขาว ถุงเล็กจันทร์ ปริมาณ 35 กรัม